Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Oog voor thuis Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn B.V.  (hierna: Oog voor thuis) heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van cliënten en andere gezinsleden of direct betrokkenen personen van cliënten. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens door Oog voor thuis, gevestigd te Stadhuisplein 2405 SH te Alphen aan den Rijn.

In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar privacy@oogvoorthuis.nl.

Deze privacyverklaring kan na verloop van tijd veranderen. De meest recente versie van deze privacyverklaring is te vinden op de website van Oog voor thuis. Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 januari 2024. De laatste veranderingen aan deze privacyverklaring zijn gemaakt op 20 maart 2024.

Wanneer geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten en andere direct betrokkenen door Oog voor thuis en de bezoekers van de website van Oog voor thuis. 

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens? 

Oog voor thuis is verantwoordelijk voor de verwerkingen van de persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze privacyverklaring vallen. Deze privacyverklaring vermeldt welke persoonsgegevens door Oog voor thuis worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welk doel en aan welke (categorieën) organisaties de gegevens kunnen worden verstrekt. Oog voor thuis kan uw persoonsgegevens delen met externe partijen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Voor het verlenen van jeugdhulp en -zorg aan cliënt 

Oog voor thuis verwerkt persoonsgegevens voor de hier onder genoemde doeleinden (1 t/m 5) om te voldoen aan een taak van algemeen belang die aan Oog voor thuis (of via de gemeente Alphen aan den Rijn) is opgedragen. Deze opgedragen taken aan de gemeente en aan jeugdhulpaanbieders volgen uit de Jeugdwet.

 1. Voor het bieden van daadwerkelijke zorg aan cliënt
  Het bieden van zorg bestaat uit het vaststellen en monitoren van de hulpvraag, het kunnen bieden van hulp en begeleiding aan de jeugdige en aan het gezin. Ook het bijhouden van de voortgang van de jeugdige met betrekking tot de initiële hulpvraag hoort bij dit doel. 

  De persoonsgegevens die wij verwerken in dit kader zijn NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s, BSN, verzekeringsnummer en gezondheidsgegevens. Indirect kunnen uit gezondheidsgegevens ook religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele gerichtheid of politieke opvattingen worden verwerkt, enkel als dit noodzakelijk is voor het bieden van jeugdhulp aan de jeugdige. 
   
 2. Voor de toeleiding naar het bieden van de juiste zorg
  Dit doeleinde houdt in dat de jeugdige uiteindelijk naar de juiste zorgverlener zou kunnen worden doorverwezen (toegeleid). Deze taak is toebedeeld aan het college van B&W van de gemeente. Oog voor thuis voert deze taak namens de gemeente uit. 

  De persoonsgegevens die wij verwerken in dit kader zijn NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s, BSN, verzekeringsnummer en gezondheidsgegevens. Ook voor de toeleiding naar het bieden van de juiste zorg, kunnen indirect religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele gerichtheid of politieke opvattingen worden verwerkt, enkel als dit noodzakelijk is voor het bieden van jeugdhulp aan de jeugdige.
   
 3. Voor het bepalen van de juiste locatie van de te bieden zorg
  Verder moet ervoor gezorgd worden dat de jeugdige en het gezin zorg op de juiste locatie (in de buurt van woonplaats cliënt) ontvangt. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat de zorg toegankelijk is voor de jeugdige en het gezin. 

  De persoonsgegevens die wij verwerken in dit kader zijn NAW-gegevens, woonplaats(historie) en het BSN.
   
 4. Voor het betalen en verantwoorden van de jeugdzorg
  We gebruiken gegevens om te kunnen verantwoorden welke kosten voor de geleverde zorgen worden gemaakt. Hiervoor moet informatie worden verzameld over welke zorg is verleend, hoelang deze is gegeven en waar deze is gegeven.

  De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn gezondheidsgegevens (ook de duur van de zorg en het zorgverzekeringsnummer) en het BSN.
   
 5. Beleidsinformatie gemeente
  Voor het bereiken van een doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van de toegang tot en verlening van jeugdhulp worden rapportages opgesteld door de gemeente. 

  De gegevens die hiervoor kunnen worden verwerkt zijn BSN, gezondheidsgegevens, indirect andere bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Deze gegevens worden alleen gebruikt als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid ten aanzien van jeugdhulp. 

Als u onze website gebruikt

Voor het leveren van de functionaliteiten van onze website en voor het technisch en functioneel beheer hiervan. 
Als u onze website gebruikt, verwerken wij technische gegevens om u de functionaliteiten van onze website aan te bieden en zodat onze beheerders van de website de producten kunnen beheren en verbeteren. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor ons en uw belang om de website te kunnen beheren en goed te kunnen laten functioneren. In overeenstemming met onze Cookie Notice worden ook bepaalde cookies verwerkt. Voor meer informatie over cookies leest u hieronder verderder. 

Cookies

Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u op de site heeft genavigeerd en welke informatie voor u interessant was.
Wij maken gebruik van essentiële cookies voor een goede werking van de website. De door u bekeken pagina’s zijn achteraf niet te koppelen aan specifieke IP-adressen. Daarom plaatsen wij deze zonder hiervoor uw toestemming te vragen. Wij maken ook geen gebruik van trackingcookies.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Toegang tot uw persoonsgegevens binnen Oog voor thuis en de gemeente Alphen aan den Rijn

Medewerkers van Oog voor thuis hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren. 

Medewerkers van de gemeente hebben toegang, voor het bepalen van de juiste locatie van de zorg, de betaling van facturen en een doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk en alleen die gegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

Niet elke medewerker van Oog voor thuis en de gemeente heeft toegang tot de gegevens van alle cliënten van Oog voor thuis. Alleen de medewerkers waarvoor het direct noodzakelijk is toegang te hebben tot de relevante gegevens krijgen deze toegang. Er wordt gewerkt met toegang op basis van ‘rol gebaseerde toegang’.  

Verstrekken van gegevens aan derden partijen (met toestemming)

Voor het verstrekken van gegevens uit het dossier aan onderstaande partijen, is toestemming vereist van de jeugdige en/of het gezaghebbenden (afhankelijk van de leeftijd). Deze toestemming zal aan het begin van het jeugdhulptraject door middel van een toestemmingsformulier worden gevraagd aan jeugdige en/of de gezaghebbende. 

 • Specialistische zorghulpverlener
 • Veilig Thuis
 • Intern overleg binnen Oog voor thuis 
 • Verwijsindex Risicojongeren
 • Raad voor de Kinderberscherming
 • Jeugdreclassering
 • Huisarts
 • Politie
 • OM
 • School
 • Zorg- en Veiligheidshuis

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een verstrekking, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Let op, er kunnen zich situaties voordoen dat de jeugdhulpverlener het noodzakelijk vindt om toch zonder toestemming informatie te delen met een derde partij, bijvoorbeeld met Veilig Thuis of met de Politie in geval van spoed of bij onveilige situaties. Dit kan ook gebeuren als deze toestemming eerder is gevraagd en niet is gegeven. De jeugdige en/of het gezin zal altijd over deze keuze om toch zonder toestemming te verstrekken, worden geïnformeerd. 

Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van Oog voor thuis verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker uitsluitend worden gebruikt voor de diensten de verwerker aan ons levert.  
De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons: 

 • Platforms voor het aanbieden van ons digitale Clientvolgsysteem;
 • IT-leveranciers;
 • facturatiediensten. 

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, nemen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in de mate dat dergelijke verwerking noodzakelijk is. De externe partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van EU-modelbepalingen met deze ontvangers. 
In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. 

Hoe waarborgen wij uw persoonsgegevens? 

Oog voor thuis heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, training van personeel en beveiligde servers. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.
Oog voor thuis is wettelijk verplicht om de opgestelde dossiers van cliënten 20 jaar te bewaren vanaf het einde van de gegeven jeugdhulp. 

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?  

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit. 
Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het inroepen van deze rechten. 

Hoe dient u een klacht in? 

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Oog voor thuis. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.

Hoe neemt u contact met ons op? 

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beantwoord in deze Privacyverklaring, of voor opmerkingen of klachten, neemt u dan contact op via privacy@oogvoorthuis.nl. Uw privacyrechten (in de zin van paragraaf 9 van deze Privacyverklaring) op basis van de AVG  kunt u ook via dit e-mailadres indienen.  

Contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming:
Naam: Bram Hoovers
E-mailadres: hoovers@considerati.com